Privaatsus

Privaatsus


Warning: Undefined variable $home in /data01/virt70630/domeenid/www.melior.ee/htdocs/wp-content/plugins/lilac-beauty-plus/modules/breadcrumb/templates/rankmath-seo/title-content.php on line 5

Warning: Undefined variable $home_link in /data01/virt70630/domeenid/www.melior.ee/htdocs/wp-content/plugins/lilac-beauty-plus/modules/breadcrumb/templates/rankmath-seo/title-content.php on line 5

Warning: Undefined variable $delimiter in /data01/virt70630/domeenid/www.melior.ee/htdocs/wp-content/plugins/lilac-beauty-plus/modules/breadcrumb/templates/rankmath-seo/title-content.php on line 5

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

 1. Star Company OÜ  teenuste kasutamiseks palume Teil esitada teavet sealhulgas Teie isiklikud andmed, mis on vaja ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.
 2. Teenuste osutamiseks on Teil vaja nõustuda isikuandmete töötlemisega. 
 3. Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teiega setud andmed.
 4. Kõiki isikuandmeid, mida esitate Star Company OÜ`le , käsitletakse suurima ettevaatlikkuse ja tähelepanuga.
 5. Star Company kasutab isikuandmeid ainult oma kohustuste täitmiseks teenuste osutamisel. 
 6. Kord kehtib kõikide Star Company OÜ kliendiandmete töötlemisele.
 7. Star Company OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse. rakendades selleks vajalikke turvameetmeid.
 8. Star Company töötleb kliendiandmeid peamiselt ilu- ja tervishoiuteenuste osutamiseks.
 9. Star Company omab õigust edastada kliendi delikaatseid andmeid edasi seaduses sätestatud korras ja alusel. 
 10. Star Company omab õigust kliendiandmeid edastada teistele Star Company`ga  samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kes tohivad kliendiandmeid töödelda käesoleva korras toodud ulatuses ja eesmärkidel.
 11. Kui Klient leiab, et tema Kliendiandmete töötlemine ei ole vastav kehtivatele õigusaktide ja temaga ei ole sõlmitud lepingut või ta pole andnud luba oma andmete kasutamiseks, on Kliendil õigus nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist.
 12. Pärast lepingu lõppemist jätkab Star Company OÜ kliendiandmete töötlemist, kui see on vajalik, et täita õigusaktis ette nähtud kohustust või säilitada andmeid kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks. 
 13. Star Company’  säilitab ja töötleb kliendiandmeid nii kaua, kui on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 14. Star Company töötleb kliendiandmeid kliendi nõusolekul, et läbi viia turunduskampaaniaid, loteriisid ja loosimisi, uurida tarbijaharjumusi ja rahuolu ning pakkuda ja reklaamida kliendile Melior Clinics ja Melior Clinics  koostööpartnerite poolt osutatavaid teenuseid.
 15. Kliendil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või reklaamiks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.
 16. Klient võib Star Company`lt  küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab klient pöörduma (vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) Star Company OÜpoole.
 17. Star Company  OÜ vastab esitatud nõudele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades nõude saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Star Company OÜ vastamise tähtaega pikendada.
 18. Klient võib nõuda Star Company`lt nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb seadusest või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks. 
 19. Kliendiandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, võib klient esitada pöördumise Andmekaitse Inspektsioonile või kaebuse pädevale kohtule. 

Tingimused uuendatud 01.12.2023

0
  0
  Ostukorv
  Ostukorv on tühiTagasi poodi